Už som registrovaný!


Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Použiť ak dodacia a fakturačná adresa sú rovnaké
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo DPH Zľava Celkom
Výsledná cena
   

Zvolený spôsob dopravy

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.

Prosím vyberte si dopravu

Celkom:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.aqx.sk a sú pre obidve strany záväzné. Prevádzkovateľ: Mgr. Helena Roglová, Hlaváčikova 20, 841 05 Bratislava, IČO-44715838, DIČ- 1070127223; Kupujúci: je na tejto stránke zaregistrovaná fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.aqx.sk

2. Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý uviedol v objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania objednávky. Spolu s tovarom dodá kupujúcemu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. Nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru zapríčinené treťou stranou a prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa, distribútora, alebo udaním nesprávnej adresy prijímateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie objednávky

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi. Zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru. Náklady spojené s výmenou tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

4. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Prijaté elektronické objednávky, ktoré boli po zaregistrovaní sa kupujúcim vyplnené úplne a pravdivo, sú považované za návrh kúpno – predajnej zmluvy. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady...), oprávnený žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,...) a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade odmietnutia prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Ceny, obrázky a informácie sú v našom elektronickom obchode informatívne a nezáväzné. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania telefonicky alebo e-mailom. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím a zaplatením tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu vrátiť tovar zakúpený v našom internetovom obchode do štrnástich dní od jeho prevzatia, v zmysle §12 zákona c. 108/2000 Z.z. a písomným oznámením na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky, alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená v lehote 15 dní po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru pri zohľadnení nákladov, ktoré prevádzkovateľ vynaložil na poskytnutie služby.

5. Dodacie a platobné podmienky

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie spravidla do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 4-30 dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť. Ceny tovarov sú uvedené v eurách, vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH).

Spôsob platby:

Bankovým prevodom/vkladom na účet: číslo účtu: 520700-4202809973/8360

IBAN: SK21 8360 5207 0042 0280 9973

SWIFT: BREXSKBX

Dobierka: poplatok 1,20€

Doprava: Slovenská pošta

balík: poplatok 4,00€

obálka: poplatok 3,50€

Pri platbe vopred na účet bankovým prevodom Vám nebude účtované 1,20€ za dobierku. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, uveďte túto požiadavku v poznámke objednávky.

Osobný odber

- je možný po telefonickom dohovore na adrese: Hlaváčiková 20, Bratislava

- predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní

- aj pri osobnom odbere je potrebné sa preukázať zaplatením vopred zaslanej faktúry

- prosím rešpektujte, že pri osobnom odbere sa nejedná o kamennú predajňu, ale len o osobné vyzdvihnutie tovaru, nie skúšanie

 

Objednaný tovar zasielame poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo v hotovosti na pošte - poštovej doručovateľke. Tovar na dobierku posielame do výšky 100€. Pri vyššej sume je potrebné faktúru za tovar uhradiť na účet e-shopu. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!!! Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke

6. Reklamácie a záruka

Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedený v daňovom doklade (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu, alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočnú adresu, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená

7. Ochrana osobných údajov

Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z.

8. Prechodné a záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

SotesSanshaPortdanceSo Danca